​תחומי פעילות:
 

 • חוות דעת חשבונאיות לכימות נזקי רכוש

 • חוות דעת כלכליות לאובדן רווחים

 • הערכת שווי מלאי שניזוק / שניגנב

 • בדיקת מעילות והונאות

 • חוות דעת אקטואריות וכלכליות בגין נזקי גוף

 • בדיקת פנסיות וביטוחי חיים

 • חוות דעת אקטואריות בפנסיה והפסדים מפנסיה

 • חוות דעת אקטואריות באיזון משאבים בין בני זוג​

 • מחויבות אקטוארית בגין הטבות לעובדים בהתאם ל- 19 IAS

 • הערכת שווי תאגידים

 • הערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים

 • הערכת שווי מכשירים פיננסיים

 • ציטוטי ריביות להיוון

 • פתרונות חשבונאיים

 

חוות הדעת ניתנות במגוון הקשרים:
 

 • שווי הוגן בהתאמה לתקני חשבונאות ישראלים, IFRS ו- US GAAP

 • היערכות למיזוגים, פיצולים, רכישות, תהליכי מכירה ודיספוזיציות אחרות

 • היערכות לדיונים עם רשויות המס, רשויות ניירות ערך ורשויות אחרות

 • עסקאות עם בעלי שליטה או עניין

 • חוות דעת מומחה לצרכים משפטיים

 

שרותים נוספים:
 

 • יועץ לכימות נזקי רכוש ואובדן רווחים ללשכת סוכני הביטוח בישראל

 • Advisory Board המורכב מאישים בולטים באקדמיה ובתחומי המימון, האקטואריה והערכות השווי בישראל

 • שיתופי פעולה מקצועיים בארץ

 • יישום וולונטרי של כללי האתיקה, הסטנדרטים המקצועיים ותקנות אי התלות של לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ה- IAVFA – Israel Association of Valuators and Financial Actuaries

 • יישום וולונטרי של כללי האתיקה, הסטנדרטים המקצועיים ותקנות אי התלות של מועצת התקנים לתכנון פיננסי ה- FPSB – Financial Planning Standards Board

 • יישום וולונטרי של כללי האתיקה, הסטנדרטים המקצועיים ותקנות אי התלות של האיגוד העולמי למומחי סיכונים ה- GARP – Global Association of Risk Professionals

שרותים